หน้าแรก

******************************

64487_100062264487_100062264487_100062264487_100062264487_100062264487_100062264487_100062264487_100062264487_1000622


 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

12 ก.ย. 60 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงาน ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการ 9101

735032

4 ก.ค. 60 ประชุมพิจารณาแผนการปฏิบัติงานโครงการ 9101 ฯ

735031

4 ก.ค. 60 ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

96800

3 ก.ค. 60 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ 9101

121490

3 ก.ค. 60 ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

78762

1 ก.ค 60 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

95418

30 มิ.ย. 60 ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

S__7741484

30 มิ.ย. 60 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายมือชื่อ เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายมือชื่อและเจตนารมณ์ของผู้ที่มาแสดงตนในการเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน

S__6316037

28 มิ.ย. 60 ติดตามการดำเดินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วม”โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

S__7659546

27 มิ.ย. 60 ร่วมกิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียนเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่โรงเรียน

S__6217730

27 มิ.ย. 60 ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี60/61

S__6316034

27 มิ.ย. 60 รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี60/61

707808

27 มิ.ย. 60 การถอดความรู้(KM)

S__6340645

27 มิ.ย. 60 รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี60/61

698111

26 มิ.ย. 60 ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

S__7536668

23 มิ.ย. 60 หน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

684731

23 มิ.ย. 60 ตรวจเยี่ยม/ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่

S__7520478

22 มิ.ย. 60 ตรวจเยี่ยม/ติดตาม ลานจำหน่ายยางบ้านซำไคร้

678224

22 มิ.ย. 60 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

667168

20 มิ.ย. 60 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

663205

19 มิ.ย. 60 ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์

S__5586962

19 มิ.ย. 60 ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

S__5464136

16 มิ.ย. 60 ร่วมงานวันให้บริการตรวจวิเคาะห์ดิน

S__7389269

15 มิ.ย. 60 ติดตาม/สังเกตุการณ์ การจำหน่ายยางก้อนถ้วย กลุ่มยางพาราบ้านโนนสว่าง ต.บ้านเพิ่ม

S__5267467

14 มิ.ย. 60 ตรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระจากปัญหาอุทกภัยเมื่อวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2560

<<แสดงทั้งหมด>>
ข่าวเตือนภัยทางด้านการเกษตรสาระน่ารู้ข่าวรับสมัครงานและประกาศทั่วไป